شرح وظایف

ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسه‌های آموزش عالی نشانگر پویایی علمی؛ پژوهشی؛ فرهنگی و تربیتی و یکی از شاخصه‌های مهم تولید؛ انتقال و ترویج علم و فرهنگ است. مولفه‌های علمی و میزان تاثیر آنها در ارتقای اعضای هیات علمی؛ جهت گیری نظام علمی؛ فرهنگی و تربیتی کشور را مشخص می‌کند و به این لحاظ توجه به مولفه‌های موثر در ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. لذا در راستای اجرای سیاست تمرکز زدایی وزارتین و با توجه به حضور اساتید صاحب‌نظر و عالم در دانشگاه برای بررسی این شاخص‌ها، هیئت ممیزه مستقل دردانشگاه زابل تشکیل و احکام اعضای آن صادر گردید.

کلید واژه ها: علمی هیات علمی اعضای هیات علمی اعضای اعضای هیات ارتقای هیات فرهنگی مولفه