مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشگاه زابلمعرفی دانشگاه

.fun-facts-area { background-image: url(/images/www/fa/page/editor/2022/1667036223-funfacts-bg.jpg); position: relative; background-position: center; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; padding-top: 50px; padding-bottom: 50px; } .single-cities { position: relative; margin-bottom: 30px; overflow: hidden; } .single-cities figure { margin: 0; position: relative; overflow: hidden; border-radius: 5px; } .cities-content { right: 20px; left: auto; text-align: right; } .single-cities img ...

فعالیتها

روابط عمومی دانشگاه زابل، بر اساس مسئولیت ها و مأموریت های محوله، فعالیت های متنوع و گوناگونی را در طی سال ها در دانشگاه انجام داده است. از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود: برگزاری مراسم دید و ...