لیست کتب چاپ شده

۱۴۰۱

سرشت طراحی شهری

ترجمه:مرتضی یاوری، نجمه قاسم زاده

پذیرش فناوری در تحقق شهر هوشمند

تألیف: شریفه سرگلزایی

 

۱۴۰۰

شیمی آلی حد واسط

ترجمه: اشرف مرادی

مبانی نظریه ی نیم گروه ها

ترجمه: جواد گلزار پور – سید مسیح آیت

نانو کودها: نگرشی نوین بر حاصلخیزی خاک و گیاه

تألیف: احمد غلامعلی زاده