اداره رفاه کارکنان

 • فراهم آوردن امکانات رفاهی برای کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه در حدود و مقررات با در نظر گرفتن امکانات فنی و مالی
 • انجام کلیه امور مربوط به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی درمان کارکنان و اعضاء هیأت علمی دانشگاه
 • انعقاد قراردادهای رفاهی با اماکن اقامتی در شهرهای زیارتی و سایر شهرهای کشور
 • برنامه ریزی و برگزاری سفرهای زیارتی،سیاحتی
 • انجام امور مربوط به پرداخت تسهیلات نقدی در قالب وام (تسهیلات نقدی خرید خودرو، خرید کالا و قرض الحسنه) به کارکنان دانشگاه
 • انجام امور مربوط به پرداخت تسهیلات نقدی مسکن و طرح های پژوهشی به اعضاء هیأت علمی دانشگاه
 • بررسی و عقد قرارداد بیمه عمر و حوادث تکمیلی
 • ارائه تسهیلات بیمه اتومبیل (ثالث و بدنه) و عقد قرارداد با شرکت های بیمه
 • انجام امور بیمه و بازنشستگی و معافیت از کسورات اعضای هیات علمی و کارکنان
 • بررسی پرونده وراث و صدور حکم برقراری حقوق وظیفه وراث
 • انجام کسورات بازنشستگی و تغییر صندوق بیمه
 • ارائه گواهی سابقه خدمت به بازنشستگان
 • استعلام سابقه خدمت از سایر سازمان ها
 • مطالعه مستمر مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور، بخشنامه ها و تصویب نامه ها به منظور آشنایی کامل در اجرای آنها