آزمایشگاه های تحقیقاتی

 

گروه علوم پایه

گروه علوم پایه

گروه بهداشت و کنترل موادغذائی

گروه بهداشت و کنترل موادغذائی

گروه پاتوبیولوژی

گروه پاتوبیولوژی

گروه علوم درمانگاهی

گروه علوم درمانگاهی

 

کلید واژه ها: گروه علوم آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی پایه