تماس با ما

معاون اداری، مالی و پشتیبانی

 • ۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۵۵1673213865-1670222432-1.png
 • ۲۰۵۵1673214327-1670226517-2.png
 • ۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۵۸1673214673-1670227061-3.png

مدیر امور مالی

 • ۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۶۶1673213865-1670222432-1.png
 • ۲۰۶۶1673214327-1670226517-2.png
 • ۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۶۶1673214673-1670227061-3.png

مدیر کل امور اداری

 • ۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۶۱1673213865-1670222432-1.png
 • ۲۰۶۱1673214327-1670226517-2.png
 • ----1673214673-1670227061-3.png
 
 
 
 
 

 

مدیر امور پشتیبانی

 • ۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۸۶1673213865-1670222432-1.png
 • ۲۰۸۶1673214327-1670226517-2.png
 • ----1673214673-1670227061-3.png

واحد نقلیه

 • ۰۵۴-۳۱۲۳۲۲۲۰1673213865-1670222432-1.png
 • ۲۲۲۰1673214327-1670226517-2.png
 • ----1673214673-1670227061-3.png

دفتر داری و بایگانی امور مالی

 • ۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۷۰1673213865-1670222432-1.png
 • ۲۰۷۰1673214327-1670226517-2.png
 • ----1673214673-1670227061-3.png
 
 
 
 
 

 

اداره اعتبارات و تعهدات و درآمدها

 • ۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۷۲1673213865-1670222432-1.png
 • ۲۰۷۲1673214327-1670226517-2.png
 • ----1673214673-1670227061-3.png

اداره دفترداری و تنظیم حساب

 • ۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۷۱1673213865-1670222432-1.png
 • ۲۰۷۱1673214327-1670226517-2.png
 • ----1673214673-1670227061-3.png

اداره رسیدگی اسناد

 • ۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۶۸1673213865-1670222432-1.png
 • ۲۰۶۸1673214327-1670226517-2.png
 • ----1673214673-1670227061-3.png
 
 
 
 
 

 

اداره دریافت و پرداخت

 • ۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۶۹1673213865-1670222432-1.png
 • ۲۰۶۹1673214327-1670226517-2.png
 • ----1673214673-1670227061-3.png

حقوق، دستمزد و مزایا

 • ۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۶۷1673213865-1670222432-1.png
 • ۲۰۶۷1673214327-1670226517-2.png
 • ----1673214673-1670227061-3.png

مسئول دفتر ارتباطات اداری

 • ۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۶۱1673213865-1670222432-1.png
 • ۲۰۶۱1673214327-1670226517-2.png
 • ----1673214673-1670227061-3.png
 
 
 
 
 

 

اداره کارگزینی اعضای هیات علمی

 • ۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۵۷1673213865-1670222432-1.png
 • ۲۰۵۷1673214327-1670226517-2.png
 • ----1673214673-1670227061-3.png

اداره کارگزینی کارکنان

 • ۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۵۶1673213865-1670222432-1.png
 • ۲۰۵۶1673214327-1670226517-2.png
 • ----1673214673-1670227061-3.png

اداره رفاه و امور بازنشستگان

 • ۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۸۷1673213865-1670222432-1.png
 • ۲۰۸۷1673214327-1670226517-2.png
 • ----1673214673-1670227061-3.png
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اداره تدارکات

 • ۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۵۹1673213865-1670222432-1.png
 • ۲۰۵۹1673214327-1670226517-2.png
 • ----1673214673-1670227061-3.png

واحد انبار

 • ----1673213865-1670222432-1.png
 • ----1673214327-1670226517-2.png
 • ----1673214673-1670227061-3.png

واحد حضور و غیاب

 • ۰۵۴-۳۱۲۳۲۳۱۹1673213865-1670222432-1.png
 • ۲۳۱۹1673214327-1670226517-2.png
 • ----1673214673-1670227061-3.png
 
 
 
 
 

 

واحد مهمانسرا

 • ----1673213865-1670222432-1.png
 • ----1673214327-1670226517-2.png
 • ----1673214673-1670227061-3.png

واحد دبیرخانه و بایگانی

 • ۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۶۰1673213865-1670222432-1.png
 • ۲۰۶۰1673214327-1670226517-2.png
 • ----1673214673-1670227061-3.png

واحد پشتیبانی

 • ۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۷۹1673213865-1670222432-1.png
 • ۲۰۷۹1673214327-1670226517-2.png
 • ----1673214673-1670227061-3.png