مطالعات توسعه پایدار شهری و روستاییگروه‌ها : انتشارات
دسته کتاب : نشریات

سال اول،شماره ۲، بهار و تابستان ۱۴۰۰

 سردبیر: دکتر کرامت اله زیاری
مدیر مسئول: دکتر غلامعلی خمر
 

ارسال با ایمیل: