حضور پرشور دانشگاهیان دانشگاه زابل در راهپیمایی روز ۱۳ آبان

تاریخ : ۱۳ آبان ۱۴۰۲

حضور پرشور دانشگاهیان دانشگاه زابل در راهپیمایی روز ۱۳ آبان