بازدید دکتر حبیب اله دهمرده نماینده محترم مردم سیستان از مرکز نوآوری و توسعه فناوری دانشگاه زابل

تاریخ : ۱۸ آبان ۱۴۰۲
محل برگزاری : دانشگاه زابل

بازدید دکتر حبیب اله دهمرده نماینده محترم مردم سیستان از مرکز نوآوری و توسعه فناوری دانشگاه زابل