برگزاری آزمون ورودی دبیرستان های شبانه روزی دانشگاه زابل در سال ۱۴۰۳

تاریخ : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
محل برگزاری : دانشگاه زابل

برگزاری آزمون ورودی دبیرستان های شبانه روزی دانشگاه زابل در سال ۱۴۰۳

به گزارش روابط عمومی دانشگاه زابل:
آزمون ورودی دبیرستان های شبانه روزی دانشگاه زابل با شرکت 1100 نفر شرکت کننده در بعد از ظهر روز جمعه مورخ 28 / 2 / 1403 با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه زابل در دو حوزه امتحانی دانشگاه زابل متشکل از ساختمان ابوسعید سجزی و دانشکده ادبیات واقع در پردیس جدید برگزار شد. دانش آموزان شهرستان زابل و مناطق پنج گانه سیستان در این رقابت علمی حضور داشتند. در این رقابت علمی 650 دانش آموز دختر و 450 دانش آموز پسر برای ورود به دبیرستانهای دخترانه و پسرانه دانشگاه زابل به رقابت پرداختند.