برگزاری کارگاه آموزشی درخصوص قوانین و مقررات تأمین اجتماعی ویژه کارکنان واحدهای اداری و مالی، دفتر فنی، عاملین مالی و کارپردازان در دانشگاه زابل

تاریخ : ۱۰ تیر ۱۴۰۲
محل برگزاری : دانشگاه زابل

برگزاری کارگاه آموزشی درخصوص قوانین و مقررات تأمین اجتماعی ویژه  کارکنان واحدهای اداری و مالی، دفتر فنی، عاملین مالی و کارپردازان در دانشگاه زابل