مطالب مرتبط با کلید واژه

نامه


شرح وظایف و اهداف

ایجاد ارتباط اداری بین ریاست دانشگاه و واحدهای متبوع اعم از شفاهی و کتبی و پیگیری آنها دریافت و ثبت نامه هایی که از واحدهای مختلف ارسال می گردد و لازم است به رویت رئیس دانشگاه برسد و حصول اطمینان از ...

آیین نامه ها و بخش نامه ها

.w3l-content-11 .w3l-content-11-content { display: grid; grid-template-columns: 1fr; grid-column-gap: 70px; } .w3l-content-11 { padding:40px 0px; } .w3l-content-11 .content-text h4 { font-size: 35px; line-height: 40px; color: var(--heading-color); margin-bottom: 40px; } .w3l-content-11 .services-title h3 { font-size: 45px; ...

آیین نامه ها

.title-sec-w3layouts_pvt { border-right: 5px #bdbdbd solid; padding-right: 1em; } .clip-wthree { -webkit-clip-path: polygon(0 0, 100% 0, 100% 86%, 0% 100%); clip-path: polygon(0 0, 100% 0, 100% 86%, 0% 100%); } .cliptop-wthree { -webkit-clip-path: polygon(0 14%, 100% 0, 100% 86%, 0 100%); clip-path: polygon(0 14%, 100% 0, ...

آیین نامه های مقاطع کارشناسی و کاردانی

.w3l-content-11 .w3l-content-11-content { display: grid; grid-template-columns: 1fr; grid-column-gap: 70px; } .w3l-content-11 { padding:40px 0px; } .w3l-content-11 .content-text-left p { font-size: 16px; line-height: 25px; display:inline; } .w3l-content-11 span.number { width: 30px; height: 30px; line-height: ...

آیین نامه ها

.w3l-content-11 .w3l-content-11-content { display: grid; grid-template-columns: 1fr; grid-column-gap: 70px; } .w3l-content-11 { padding:40px 0px; } .w3l-content-11 .content-text h4 { font-size: 35px; line-height: 40px; color: var(--heading-color); margin-bottom: 40px; } .w3l-content-11 .services-title h3 { font-size: 45px; ...

آیین نامه های کارشناسی ارشد

.w3l-content-11 .w3l-content-11-content { display: grid; grid-template-columns: 1fr; grid-column-gap: 70px; } .w3l-content-11 { padding:40px 0px; } .w3l-content-11 .content-text h4 { font-size: 35px; line-height: 40px; color: var(--heading-color); margin-bottom: 40px; } .w3l-content-11 .services-title h3 { font-size: 45px; ...

آیین نامه ها و مقررات

اصلاحیه انتشار قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها ردیف شرایط عمومی پیمان ۱ ۱۳۸۸ آیین‌نامه خرید خدمات مشاور ۲ ۱۳۸۵ آیین‌نامه ارزیابی کیفی مناقصه گران ۳ ۱۴۰۱ دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران ۴ ۱۴۰۱ ۱۳۹۶ انعقاد پیمان اجرای کارهای ساحتمانی به‌صورت سرجمع ۵ ۱۳۹۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از ...