معرفی مدیر

محمد علی نجفی
  • مرتبه علمی:دانشیار
  • مدرک تحصیلی:دکترا
  • رشته تحصیلی:علوم صنایع غذایی
  • شماره تماس:  ---
  • شماره نمابر:  ---
  • پست الکترونیک:Innovationcenter@uoz.ac.ir