کلینیک مشاوران

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۱۶۳

شماره تماس داخلی:

۲۱۶۳

پست الکترونیکی:

mahmadpour@uoz.ac.ir

محمد احمدپور
عضو هیات علمی گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی