کارشناسان مدیریت امور آموزشی

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۴۰

شماره تماس داخلی:

۲۰۴۰

فاطمه الهی مقدم
مسئول واحد انفورماتیک

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۴۰

شماره تماس داخلی:

۲۰۴۰

مرضیه حداد
کارشناس واحد انفورماتیک

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۳۴

شماره تماس داخلی:

۲۰۳۴

فاطمه کیخا
رییس اداره پذیرش و ثبت نام

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۳۴

شماره تماس داخلی:

۲۰۳۴

فریبا مالکی
کارشناس مسئول اداره پذیرش و ثبت نام

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۳۴

شماره تماس داخلی:

۲۰۳۴

نگارهراتی
کارشناس ثبت نام و پذیرش

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۳۳

شماره تماس داخلی:

۲۰۳۳

نازبی بی شیر کوهی
کارشناس اداره دبیرخانه

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۳۵

شماره تماس داخلی:

۲۰۳۵

کبری آذین
رییس اداره دانش آموختگان

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۳۵

شماره تماس داخلی:

۲۰۳۵

سمیه شهریاردوست
کارشناس مسئول امور آموزشی

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۳۵

شماره تماس داخلی:

۲۰۳۵

حسن کریمی
کارشناس اداره خدمات آموزشی

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۳۵

شماره تماس داخلی:

۲۰۳۵

مرتضی خسروی
کارشناس اداره خدمات آموزشی

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۳۹

شماره تماس داخلی:

۲۰۳۹

عباسعلی کریمی صالح
مسئول واحد مشمولین

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۳۹

شماره تماس داخلی:

۲۰۳۹

شریف اله بخش
مسئول واحد بایگانی

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۳۷

شماره تماس داخلی:

۲۰۳۷

اعظم نظامدوست
مسئول اداره فارغ التحصیلان

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۳۷

شماره تماس داخلی:

۲۰۳۷

سمیرا ساربانی
کارشناس اداره فارغ التحصیلان

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۳۷

شماره تماس داخلی:

۲۰۳۷

مریم جهانفر
کارشناس اداره فارغ التحصیلان

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۳۷

شماره تماس داخلی:

۲۰۳۷

سید حجت اله محمدی ایوبی
کارشناس اداره فارغ التحصیلان

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۳۷

شماره تماس داخلی:

۲۰۳۷

فاطمه بومری
کارشناس اداره فارغ التحصیلان

 

شماره تماس مستقیم:

شماره تماس داخلی:

 

شماره تماس مستقیم:

شماره تماس داخلی:

 

شماره تماس مستقیم:

شماره تماس داخلی: