کارشناسان مدیریت امور شبانه

 

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۳۳۲

شماره تماس داخلی:

۲۳۳۲

حجت ا… رئیسی
کارشناس امور شبانه و آموزش های آزاد

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۳۳۲

شماره تماس داخلی:

۲۳۳۲

ملیحه هراتی اکرمی
کارشناس امور شبانه و آموزش های آزاد