کارشناسان مدیریت تحصیلات تکمیلی

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۳۳۵

شماره تماس داخلی:

۲۳۳۵

مریم خمر
واحد خدمات آموزشی

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۳۳۶

شماره تماس داخلی:

۲۳۳۶

مریم رضایی
واحد ثبت نام ، پذیرش و فرصت های مطالعاتی

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۳۳۰

شماره تماس داخلی:

۲۳۳۰

زهرا پیری بنیادی
واحد پژوهشی تحصیلات تکمیلی

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۳۳۶

شماره تماس داخلی:

۲۳۳۶

هانیه کشته گر قاسمی
واحد ثبت نام ، پذیرش و فرصت های مطالعاتی

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۳۳۰

شماره تماس داخلی:

۲۳۳۰

منصور مقدم بقا
کارشناس مشمولین و رئیس دفتر تحصیلات تکمیلی، واحد دبیرخانه

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۳۳۴

شماره تماس داخلی:

۲۳۳۴

سیده فاطمه موسوی
واحد فارغ التحصیلان

 

شماره تماس مستقیم:

----

شماره تماس داخلی:

----

عصمت صباغی
کارشناس خدمات آموزش تحصیلات تکمیلی