مسئولین

محمودرضا حسینی طباطبایی

معاون

آموزش و تحصیلات تکمیلی

محمدرضا دهمرده قلعه نو

مدیر

تحصیلات تکمیلی

مجتبی بهروزی

مدیر

امور آموزشی

حسینعلی حیدری نسب

مدیر

امور شبانه

هدایت بهروزفر

مدیر آموزش های

الکترونیک و آزاد

سیروس طاهری

مدیر

استعدادهای درخشان

امید شجاعی

مدیر برنامه ریزی و

گسترش آموزش

------

مدیر

امور هیات علمی