کارشناسان دفاتر

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۳۵۹

شماره تماس داخلی:

۲۳۵۹

زهرا نصیرپور
کارشناس گروه استعدادهای درخشان

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۳۵۹

شماره تماس داخلی:

۲۳۵۹

زهرا اربابی
کارشناس دفتر برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۳۴۰

شماره تماس داخلی:

۲۳۴۰

نرجس واعظ سروری
کارشناس مسئول دفتر امور هیات علمی

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۳۴۰

شماره تماس داخلی:

۲۳۴۰

حلیمه امیرشاهی
کارشناس ارزشیابی دفتر امور هیات علمی