مدیریت امور شبانه

شـرح وظایـف اداره شبانه 

 1. تشکیل پرونده های مالی در زمان شروع سال تحصیلی جدید و بایگانی فیش واریزی در پرونده مالی دانشجو
 2. اعلام پرداخت بدهی از طریق پرداخت الکترونیک سیستم گلستان
 3. تطابق فیش های واریزی دانشجویان و پرینت پرداختهای الکترونیکی (هرماه) با صورتحسابهای بانکی در پایان هرماه و ثبت در دفاتر کل حسابداری در صورت مشاهده هرگونه مغایرت و مکاتبه با معاونت محترم اداری مالی – معاونت محترم آموزشی دانشکده مربوطه
 4. ثبت تخفیفات دانشجویان
 5. بررسی پرونده مالی دانشجویان کارشناسی- کارشناسی ارشد - دکتری حرفه ای- دکتری تخصصی جهت تایید در سیستم تسویه حساب (انتقالی- انصرافی- اخراجی- فارغ التحصیل) پس از پرداخت بدهی و عدم بدهی جهت دفاع از پایان نامه و در صورت بستانکار بودن تنظیم نامه به معاونت محترم اداری مالی دانشگاه
 6. تایید فرم های مهمانی- انتقالی- مرخصی پس از بررسی پرونده مالی و عدم بدهی
 7. وارد نمودن شهریه دانشجویان کمیسیون موارد خاص روزانه - شبانه
 8. دادن برچسب (اعتبار کارت) نیمسال تحصیلی پس از پرداخت بدهی
 9. تنظیم عملکرد سه ماهه واریزی شهریه دانشجویان و گزارش به معاونت محترم اداری مالی
 10. تنظیم جدول شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر و ارسال به بنیاد شهید شهرستان زابل مطابق مقررات

روالهای کاری اداره شبانه 

 • نحوه پرداخت شهریه ویژه دانشجویان جدید الورود
 1. مراجعه به امور شبانه جهت برآورد شهریه واریز به شماره حساب بانک تجارت
 2. همراه داشتن اصل فیش و مراجعه به امور شبانه جهت تایید مالی
 • نحوه پرداخت شهریه تحصیلی دانشجو
 1. داشتن حساب تجارت ، رمزدوم و CCV2
 2. مراجعه به سیستم گلستان و پرداخت الکترونیکی دانشجو
 • تخفیف های شهریه
  • مدارک لازم تخفیف وزارت علوم بهداشت
  1. کپی از شناسنامه دانشجو
  2. کپی از شناسنامه ولی دانشجو صفحات اول و دوم
  3. حکم کارگزینی
  4. معرفی نامه از اداره مربوطه
  5. مراجعه به اداره شبانه
  • تخفیف استعدادهای درخشان
  1. مراجعه دانشجویان معدل الف به مرکز استعدادهای درخشان و دریافت معرفینامه
  2. مراجعه به اداره شبانه
  • تخفیف بنیاد شهید
  1. مراجعه به اداره کل شاهد و ایثارگر و تکمیل پرونده
  2. دریافت معرفی نامه برای واحد شبانه
  3. مراجعه به اداره شبانه
  • دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری (شبانه و روزانه موارد خاص) برای دفاع از پایان نامه
  1. اخذ معرفی نامه از تحصیلات تکمیلی دانشگاه
  2. مراجعه به اداره شبانه
  3. پرداخت مبلغ بدهی
  4. مراجعه به اداره شبانه جهت تایید مالی
 • تسویه حساب فارغ التحصیلی دانشجویان دوره شبانه
 1. مراجعه به اداره وام و رفاه و امور دانشجویی و تسویه حساب با این اداره
 2. مراجعه به اداره شبانه
 • بررسی پرونده مالی دانشجویان انتقالی، انصرافی و یا اخراجی
 1. دریافت پرینت تسویه حساب از آموزش دانشکده مربوطه
 2. مراجعه به اداره وام و رفاه جهت تسویه حساب
 3. مراجعه به واحد بایگانی جهت ارسال پرونده به امور شبانه
 4. تسویه حساب کامل مالی با دانشجو
 5. دریافت شماره حساب در صورت بستانکار بودن دانشجو
 • دریافت برچسب نیمسال
 1. پرداخت الکترونیکی بدهی دانشجو
 2. همراه داشتن کارت دانشجویی و مراجعه به اداره شبانه
 • جهت دریافت گواهی اشتغال به تحصیل و گواهی بدهی و پرداخت شهریه ترم برای کمیته امداد و بهزیستی
 1. مراجعه به سایت آموزشی گلستان و تکمیل فرم اشتغال به تحصیل
 2. مراجعه به دانشکده جهت تایید
 3. مراجعه به اداره خدمات جهت اخذ فرم
 4. مراجعه به اداره شبانه جهت تایید مبلغ شهریه واریزی
 5. مراجعه به مدیر کل آموزش جهت امضاء
 6. مراجعه به دبیرخانه جهت ثبت

کلید واژه ها: مراجعه مراجعه اداره مراجعه اداره شبانه مراجعه اداره شبانه جهت شبانه اداره شبانه امور شبانه شبانه جهت شبانه جهت تایید اداره