شرح وظایف مدیریت امور مالی

 • انجام کلیه امور مالی دانشگاه طبق مقررات.
 • دریافت و وصول درآمدها عمومی و اختصاصی دانشگاه.
 • تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف دریافتها ، پرداختها و اعتبارات و تعهدات ، نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت مقامات ذیربط.
 • رسیدگی به اسناد و سیستم های حقوق و مزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات.
 • همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی دانشگاه.
 • نگهداری و تنظیم اسناد مالی .
 • رسیدگی به اسناد مالی دانشگاه از حیث تطابق مقررات و آئین نامه های مالی .
 • نظارت بر مصرف صحیح اعتبارا از طریق رسیدی قبل و بعد از آن.
 • اعمال نظارت در حفظ و نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانین و مقررات مربو به آئین نامه ها ی اموال دولتی و نحوه استفاده از آنها.
 • تهیه و تنظیم گزارشهای عملکرد مالی جهت ارائه به معاونت توسعه و پشتیبانی.
 • تنظیم برنامه کار واحدهای تابعه و کنترل و نظارت کار آنها.
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.

کلید واژه ها: مالی دانشگاه اسناد مقررات تهیه رسیدگی