مطالب مرتبط با کلید واژه

اسناد


شرح وظایف مدیریت امور مالی

انجام کلیه امور مالی دانشگاه طبق مقررات. دریافت و وصول درآمدها عمومی و اختصاصی دانشگاه. تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف دریافتها ، پرداختها و اعتبارات و تعهدات ، نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت مقامات ذیربط. رسیدگی ...

اداره دریافت و پرداخت

تنظیم و صدور اسناد از پرسنل، اداری، سرمایه ای، اختصاصی و بازنشستگان صدور چک از تمام حساب های جاری، طرح، ابلاغی درآمد، سپرده و .... تحریر دفتر معین بانک و ثبت وجوه رسیده و چکهای صادره به تفکیک حساب بانکی و منابع ...

اداره رسیدگی اسناد

رسیدگی به اسناد مالی هزینه ای و تطبیق با قوانین و دستورالعمل های اجرائی رسیدگی به اسناد هزینه ای عاملیتها و تطبیق با قوانین و دستورالعمل های مربوطه رسیدگی به اسناد تنخواه گردان، پیش پرداختها و علی الحساب ها و دستورالعمل های ...

اداره دفترداری و تنظیم حسابها

کنترل سر فصل حسابداری اسناد هزینه ای و عاملیتها تبدیل اسناد ( موقت بر دائم و نگهداری ( بایگانی ) ) آنها کنترل و اصلاح مغایرت موجود بین دفاتر اعتبارات و تنظیم حسابها کنترل و اصلاح مغایرت موجود بین دفاتر صدور چک و ...

اداره اعتبارات و تعهدات

دریافت و بررسی قانون بودجه و قوانین و مصوبات موضوعه و صدور بخشنامه و دستورالعمل های اجرائی بودجه ای، مالی جهت سایر ارکان پیگیری جهت وصول تخصیص در موافقتنامه های صادره سازمان برنامه و بودجه از طریق دفتر بودجه پیاده سازی قوانین ...