رشته های مصوب

لیست رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه زابل

دانشکده رشته گرایش سال پذیرش عنوان قدیم و سال پذیرش سال تاسیس
ادبیات و علوم انسانی آموزش زبان انگلیسی ------- ۱۳۹۳ آموزش زبان انگلیسی ۱۳۹۳
زبان و ادبیات فارسی ------- ۱۳۸۹ زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۹
زبان و ادبیات عرب ------- ۱۳۹۱ زبان و ادبیات عرب ۱۳۹۱
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی برنامه ریزی کالبدی فضایی ۱۳۹۷ جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۱۳۸۵
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مدیریت توسعه پایدار روستایی ۱۳۹۷ جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۱۳۸۵
جغرافیا و برنامه ریزی شهری آمایش شهری ۱۳۹۷ جغرافیا و برنامه ریزی شهری ۱۳۸۶
آب و خاک علوم و مهندسی آب آبیاری و زهکشی ۱۳۹۶ مهندسی کشاورزی- آبیاری و زهکشی ۱۳۸۴
علوم و مهندسی آب منابع آب ۱۳۹۶ مهندسی آب – منابع آب ۱۳۸۸
علوم و مهندسی آب سازه های آبی ۱۳۹۶ مهندسی کشاورزی- سازه های آبی ۱۳۸۹
علوم و مهندسی آبخیزداری آبخیزداری شهری ۱۳۹۷ منابع طبیعی- آبخیزداری ۱۳۸۹
علوم و مهندسی آبخیزداری حفاظت آب و خاک ۱۳۹۷ منابع طبیعی- آبخیزداری ۱۳۸۹
علوم و مهندسی مرتع مدیریت مرتع ۱۳۹۷ منابع طبیعی- مرتعداری ۱۳۸۹
علوم و مهندسی مرتع اصلاح و احیای مرتع ۱۳۹۷ منابع طبیعی- مرتعداری ۱۳۸۹
مدیریت و کنترل بیابان ----- ۱۳۹۶ مهندسی منابع طبیعی- بیابان زدایی ۱۳۸۴
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه ۱۳۹۴ مهندسی کشاورزی- علوم خاک ۱۳۸۹
مدیریت منابع خاک منابع خاک و ارزیابی اراضی ۱۳۹۶ مهندسی کشاورزی- علوم خاک ۱۳۸۹
دامپزشکی انگل شناسی دامپزشکی ------- ۱۳۹۲ انگل شناسی دامپزشکی ۱۳۹۲
باکتری شناسی ------- ۱۳۹۵ باکتری شناسی ۱۳۹۵
بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی -------- ۱۳۹۵ بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی ۱۳۹۵
علوم پایه زیست شناسی گیاهی فیزیولوژی ۱۳۹۶ زیست شناسی علوم گیاهی- فیزیولوژی گیاهی ۱۳۹۳
ژنتیک ------- ۱۳۹۷ زیست شناسی- ژنتیک ۱۳۸۹
شیمی شیمی آلی ۱۳۹۱ شیمی آلی ۱۳۹۱
شیمی شیمی تجزیه ۱۳۸۹ شیمی تجزیه ۱۳۸۹
شیمی شیمی فیزیک ۱۳۹۵ شیمی فیزیک ۱۳۹۵
فناوری نوین بیوانفورماتیک ------ ۱۳۹۴ بیوانفورماتیک ۱۳۹۴
فنی و مهندسی مهندسی برق سیستم های قدرت ۱۳۹۴ مهندسی برق- قدرت ۱۳۹۳
مهندسی عمران سازه ۱۳۹۳ مهندسی عمران – سازه ۱۳۹۳
مهندسی عمران مدیریت منابع آب ۱۳۹۶ مهندسی عمران- مهندسی آب ۱۳۹۰
کشاورزی اقتصاد کشاورزی سیاست و توسعه کشاورزی ۱۳۹۳ مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی ۱۳۷۵
اگرواکولوژی ------- ۱۳۹۷ مهندسی کشاورزی- اکولوژیک کشاورزی ۱۳۸۹
اگروتکنولوژی فیزیولوژی گیاهان زراعی ۱۳۹۷ مهندسی کشاورزی- زراعت ۱۳۷۵
اگروتکنولوژی اکولوژی گیاهان زراعی ۱۳۹۷ مهندسی کشاورزی- زراعت ۱۳۷۵
بیوتکنولوژی کشاورزی ----- ۱۳۹۵ مهندسی کشاورزی- بیوتکنولوژی کشاورزی ۱۳۸۴
بیماری شناسی گیاهی ----- ۱۳۹۶ مهندسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی ۱۳۸۴
ژنتیک و به نژادی گیاهی ------ ۱۳۹۶ مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۷۷
حشره شناسی کشاورزی ----- ۱۳۹۵ مهندسی کشاورزی- حشره شناسی ۱۳۸۵
علوم دامی ژنتیک و اصلاح دام و طیور ۱۳۹۷ مهندسی کشاورزی- اصلاح نژاد دام ۱۳۷۵
علوم دامی تغذیه دام ۱۳۹۶ مهندسی کشاورزی- علوم دام – تغذیه دام ۱۳۸۶
علوم دامی تغذیه طیور ۱۳۹۷ مهندسی کشاورزی- پرورش و تولید طیور ۱۳۸۶
علوم و مهندسی باغبانی گیاهان دارویی ۱۳۹۶ مهندسی باغبانی- گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای ۱۳۸۶
علوم و مهندسی باغبانی تولید محصولات گلخانه ای ۱۳۹۷ مهندسی کشاورزی- اصلاح گیاهان باغبانی ۱۳۹۱
علوم و مهندسی صنایع غذایی فناوری مواد غذایی ۱۳۹۷ مهندسی کشاورزی- صنایع غذایی ۱۳۹۲
علوم و مهندسی صنایع غذایی زیست فناوری مواد غذایی ۱۳۹۴ مهندسی کشاورزی- صنایع غذایی ۱۳۹۲
منابع طبیعی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی کامپوزیت های لیگنوسلولزی ۱۳۹۶ مهندسی منابع طبیعی- فرآورده های چند سازه چوبی ۱۳۸۹
علوم و مهندسی شیلات فرآوری محصولات شیلاتی ۱۳۹۶ مهندسی منابع طبیعی فرآوری محصولات شیلاتی ۱۳۸۹
علوم و مهندسی شیلات-تکثیر و پرورش آبزیان ----- ۱۳۹۰ مهندسی منابع طبیعی- تکثیر و پرورش آبزیان ۱۳۹۰

لیست رشته های دکتری تخصصی دانشگاه زابل

دانشکده رشته گرایش سال پذیرش عنوان قدیم و سال پذیرش سال تاسیس
آب و خاک علوم و مهندسی آب آبیاری و زهکشی ۱۳۹۶ مهندسی کشاورزی- آبیاری و زهکشی ۱۳۹۰
کشاورزی اقتصاد کشاورزی اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۴ مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی ۱۳۸۴
اگرواکولوژی ------- ۱۳۹۷ مهندسی کشاورزی- اکولوژیک ۱۳۸۹
اگروتکنولوژی فیزیولوژی گیاهان زراعی ۱۳۹۷ مهندسی کشاورزی- زراعت ۱۳۸۴
اگروتکنولوژی اکولوژی گیاهان زراعی ۱۳۹۷ مهندسی کشاورزی- زراعت ۱۳۸۴
بیوتکنولوژی کشاورزی -------- ۱۳۹۲ مهندسی کشاورزی- بیوتکنولوژی کشاورزی ۱۳۹۱
بیماری شناسی گیاهی -------- ۱۳۹۱ مهندسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی ۱۳۹۰
ژنتیک و به نژادی گیاهی -------- ۱۳۹۶ مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۹۰
حشره شناسی کشاورزی -------- ۱۳۹۳ حشره شناسی کشاورزی ۱۳۹۳
علوم دامی ژنتیک و اصلاح دام و طیور ۱۳۹۷ علوم دام- اصلاح نژاد دام ۱۳۹۲
علوم دامی تغذیه دام ۱۳۹۱ مهندسی کشاورزی- تغذیه دام ۱۳۹۱
علوم دامی تغذیه طیور ۱۳۹۷ مهندسی کشاورزی- تغذیه دام ۱۳۹۱
منابع طبیعی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی کامپوزیت های لیگنوسلولزی ۱۳۹۶ فرآورده های چند سازه چوبی ۱۳۹۵