واحد پژوهشی

 1. مشاوره، راهنمایی و همکاری با همکاران واحد پژوهشی دانشکده ها
 2. مشاوره و راهنمایی دانشجویان در خصوص موارد پژوهشی
 3. تشکیل پرونده پژوهشی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری)
 4. جمع آوری و کنترل گزارش کار دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری)
 5. مکاتبه با سامانه ایران داک در خصوص تصحیح، تایید پایان نامه و رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری)
 6. مکاتبه با معاونت پژوهشی دانشگاه در خصوص پیشنهاده های تصویب شده
 7. تهیه فرمها و قراردادن آنها در سامانه دانشگاه جهت اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری)
 8. تهیه و آماده سازی فرم ارزشیابی دانشجویان برای دفاع از پایان نامه و رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری)
 9. مکاتبه و تعیین نماینده تحصیلات تکمیلی جلسه دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری)
 10. انجام امورات فراغت تحصیلی مربوط به واحد پژوهشی
 11. جمع آوری اطلاعات پیشنهاده، پایان نامه و رساله دانشجویان و تجمیع در سامانه دانشگاه
 12. ارسال یک نسخه از لوحه فشرده، رساله و پایان نامه دانشجویان سازمان اسناد و کتابخانه ملی

کلید واژه ها: دانشجویان نامه رساله دانشجویان رساله دانشجویان پایان نامه رساله دانشجویان دانشجویان تحصیلات دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارشد تحصیلات تحصیلات تکمیلی تحصیلات تکمیلی ارشد