واحد فارغ التحصیلان

 1. بررسی پرونده های آموزشی دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری در دانشگاه
 2. صدور گواهی نامه موقت دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری در دانشگاه
 3. صدور دانشنامه دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری در دانشگاه
 4. صدور لغو معافیت تحصیلی دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری در دانشگاه
 5. صدور گواهینامه موقت برای کارمندان آموزش و پرورش دانشجویان ارشد و دکتری در دانشگاه
 6. پاسخگویی به استعلام ادارات و سایر موسسات درخصوص گواهینامه و دانشنامه دانشجویان ارشد و دکتری
 7. صدور تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات جهت ارائه به سایر دانشگاه ها
 8. ثبت پرونده های رسیده و نامه های ارسال شده
 9. راکد و بایگانی کردن پرونده های فارغ التحصیلی
 10. تائید مدارک دانشنامه، ریزنمرات و نامه لغو تعهد آموزش رایگان در سامانه خدمات آموزشی جهت ترجمه
 11. تائید مدارک بارگذاری شده دانشجویان فارغ التحصیل جهت تائید و ارسال به سازمان امور دانشجویان جهت لغو تعهد آموزش رایگان و دریافت دانشنامه در سامانه سجاد

کلید واژه ها: دانشجویان دانشجویان مقاطع دانشجویان مقاطع ارشد دانشجویان مقاطع ارشد دکتری دانشگاه دکتری دانشگاه ارشد دکتری دانشگاه مقاطع ارشد دکتری دانشگاه دانشگاه صدور دکتری