واحد امور آموزشی

 1. مشاوره و راهنمایی دانشکده ها و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در خصوص موارد آموزشی .
 2. بررسی پرونده آموزشی و پژوهشی دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون جامع دکتری تخصصی در هر نیمسال تحصیلی (پردیس، روزانه، شبانه)
 3. صدور نامه و مجوز آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصی در هر نیمسال تحصیلی
 4. صدور گواهینامه برای دانشجویان دکتری تخصصی که آزمون جامع را با موفقیت گذرانده اند.
 5. بررسی پرونده آموزشی و پژوهشی دانشجویان دکتری تخصصی متقاضی فرصت کوتاه مدت مطالعاتی داخلی و خارجی و صدور نامه های مربوطه
 6. مکاتبه با دانشگاه یا موسساتی که دانشجویان متقاضی گذراندن فرصت کوتاه مدت مطالعاتی داخل در کشور هستند.
 7. مکاتبه با سازمان امور دانشجویان جهت دریافت ارز تحصیلی برای دانشجویان متقاضی فرصت کوتاه مدت مطالعاتی خارج از کشور
 8. بررسی و تایید سامانه سجاد برای دانشجویان دکتری تخصصی متقاضی فرصت کوتاه مدت مطالعاتی داخل و خارج از کشور
 9. انجام امور مربوط به تسویه حساب فرصت کوتاه مدت مطالعاتی دانشجویان دکتری تخصصی
 10. بررسی پرونده آموزشی دانشجویان دکتری عمومی دامپزشکی جهت اخذ مدرک تحصیل
 11. معرفی دانشجویان فارغ التحصیل دکتری عمومی دامپزشکی به سازمان های مربوطه جهت گذراندن طرح تحقیقاتی
 12. ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود تحصیلات تکمیلی ورودی هر سال
 13. درخواست تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ورودی هر سال
 14. تیک تسویه حساب ثبت نام و پذیرش برای دانشجویان فارغ التحصیل
 15. تهیه فرم ها و قرار دادن آنها در سامانه دانشگاه جهت اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 16. تهیه کلیه گزارشات آماری مربوطه جهت ارائه به واحدهای مختلف اعم از دانشگاهی و وزارتی

کلید واژه ها: دانشجویان دانشجویان دکتری دانشجویان دکتری تخصصی دانشجویان متقاضی دکتری دکتری تخصصی تخصصی فرصت متقاضی فرصت فرصت کوتاه