واحدمشمولین

  1. درج کلیه اطلاعات لازم دانشجویان مشمول در خصوص نظام وظیفه در سیستم سدف
  2. صدور درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجویان
  3. انجام مکاتبات لازم در رابطه با وضعیت نظام وظیفه دانشجویان
  4. پاسخگویی به مراجعین
  5. انجام امور آموزشی در حوزه اداره متبوع به تشخیص مدیریت

کلید واژه ها: دانشجویان نظام اداره وظیفه لازم انجام