واحد بایگانی و دبیرخانه

شرح وظایف بایگانی مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه: 

  1. بایگانی کلیه مدارک تحصیلی و مکاتبات اداری دانشجویان تحصیلات تکمیلی در پرونده آموزشی.
  2. تحویل پرونده به شورای آموزشی وکمیسیون موارد خاص.
  3. تحویل و دریافت پرونده آموزشی به کارشناسان واحدهای مختلف مدیریت تحصیلات تکمیلی.
  4. انجام بایگانی کلیه نامه ها در پرونده آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی.
  5. بررسی و رفع نقص پرونده های آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی.
  6. پاسخگویی مراجعین در خصوص تکمیل پرونده ها یا اطلاعات مورد نیاز کلیه واحدهای مدیریت تحصیلات تکمیلی.

شرح وظایف دبیرخانه مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه:  

  1. ثبت کلیه نامه های وارده به مدیریت تحصیلات تکمیلی.
  2. ارجاع نامه ها و پیگیری پاسخ لازمه تا ارسال به واحدهای مربوطه مدیریت تحصیلات تکمیلی.
  3. ثبت کلیه نامه های خروجی از مدیریت تحصیلات تکمیلی.

کلید واژه ها: تحصیلات مدیریت تحصیلات تحصیلات تکمیلی تکمیلی مدیریت تحصیلات تکمیلی مدیریت پرونده پرونده آموزشی کلیه کلیه نامه