افراد واحد پژوهشی

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۳۳۱

شماره تماس داخلی:

۲۳۳۱

میلاد یزدان پناه
مسئول واحد پژوهشی