فرم ها و آیین نامه های مقاطع کارشناسی و کاردانی

ضروری است کلیه دانشجویان عزیز دانشگاه زابل مقررات و آیین نامه های مرتبط را در این بخش مطالعه نمایند.

آیین نامه ها و مقررات آموزشی

مقررات نظام وظیفه

فرم ها

کلید واژه ها: دانشجویان ویژه دانشجویان فرم فرم درخواست نامه آیین نامه درخواست آیین دانشگاه