مطالب مرتبط با کلید واژه

تحصیلات تکمیلی


واحد بایگانی و دبیرخانه

شرح وظایف بایگانی مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه:  بایگانی کلیه مدارک تحصیلی و مکاتبات اداری دانشجویان تحصیلات تکمیلی در پرونده آموزشی. تحویل پرونده به شورای آموزشی وکمیسیون موارد خاص. تحویل و دریافت پرونده آموزشی به کارشناسان واحدهای مختلف مدیریت تحصیلات تکمیلی. انجام بایگانی کلیه نامه ...

واحد پژوهشی

مشاوره، راهنمایی و همکاری با همکاران واحد پژوهشی دانشکده ها مشاوره و راهنمایی دانشجویان در خصوص موارد پژوهشی تشکیل پرونده پژوهشی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) جمع آوری و کنترل گزارش کار دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) مکاتبه با سامانه ایران ...