مطالب مرتبط با کلید واژه

بیمه


واحد نقلیه

برنامه ریزی و هماهنگی جهت استفاده از خودرو برای واحدهای درخواست کننده پیگیری و انجام امور بیمه، تعمیر، مصرف سوخت و نگهداری خودروهای دانشگاه تنظیم و محاسبه کارکرد خودروهای استیجاری