مطالب مرتبط با کلید واژه

اسناد هزینه


اداره دریافت و پرداخت

تنظیم و صدور اسناد از پرسنل، اداری، سرمایه ای، اختصاصی و بازنشستگان صدور چک از تمام حساب های جاری، طرح، ابلاغی درآمد، سپرده و .... تحریر دفتر معین بانک و ثبت وجوه رسیده و چکهای صادره به تفکیک حساب بانکی و منابع ...

اداره رسیدگی اسناد

رسیدگی به اسناد مالی هزینه ای و تطبیق با قوانین و دستورالعمل های اجرائی رسیدگی به اسناد هزینه ای عاملیتها و تطبیق با قوانین و دستورالعمل های مربوطه رسیدگی به اسناد تنخواه گردان، پیش پرداختها و علی الحساب ها و دستورالعمل های ...

اداره اعتبارات و تعهدات

دریافت و بررسی قانون بودجه و قوانین و مصوبات موضوعه و صدور بخشنامه و دستورالعمل های اجرائی بودجه ای، مالی جهت سایر ارکان پیگیری جهت وصول تخصیص در موافقتنامه های صادره سازمان برنامه و بودجه از طریق دفتر بودجه پیاده سازی قوانین ...