مطالب مرتبط با کلید واژه

تخصصی


آیین نامه های دکتری تخصصی

.w3l-content-11 .w3l-content-11-content { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; grid-column-gap: 70px; } .w3l-content-11 { padding:40px 0px; } .w3l-content-11 .content-text-left p { font-size: 16px; line-height: 25px; display:inline; } .w3l-content-11 span.number { width: 30px; height: 30px; ...

واحد امور آموزشی

مشاوره و راهنمایی دانشکده ها و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در خصوص موارد آموزشی . بررسی پرونده آموزشی و پژوهشی دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون جامع دکتری تخصصی در هر نیمسال تحصیلی (پردیس، روزانه، شبانه) صدور نامه و مجوز آزمون جامع دانشجویان دکتری ...