مطالب مرتبط با کلید واژه

فرم


فرمهای دکتری تخصصی

.w3l-content-11 .w3l-content-11-content { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; grid-column-gap: 70px; } .w3l-content-11 { padding:40px 0px; } .w3l-content-11 .content-text-left p { font-size: 16px; line-height: 25px; display:inline; } .w3l-content-11 span.number { width: 30px; height: 30px; ...

فرم های کارشناسی ارشد

.w3l-content-11 .w3l-content-11-content { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; grid-column-gap: 70px; } .w3l-content-11 { padding:40px 0px; } .w3l-content-11 .content-text-left p { font-size: 16px; line-height: 25px; display:inline; } .w3l-content-11 span.number { width: 30px; height: 30px; ...

پذیرش نیمه متمرکز

.w3l-content-11 .w3l-content-11-content { display: grid; grid-template-columns: 1fr; grid-column-gap: 70px; } .w3l-content-11 { padding:40px 0px; } .w3l-content-11 .content-text-left p { font-size: 16px; line-height: 25px; display:inline; } .w3l-content-11 span.number { width: 30px; height: 30px; line-height: ...

جزئیات آزمون مصاحبه دکترا

اطلاعیه شماره 1 (مرحله ارزیابی تخصصی مقطع دکتری سال تحصیلی 1400-1399)   فرم شماره 1(فرم مرحله دوم آزمون دکتری سال 99)