مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشجویان تحصیلات تکمیلی


واحد پژوهشی

مشاوره، راهنمایی و همکاری با همکاران واحد پژوهشی دانشکده ها مشاوره و راهنمایی دانشجویان در خصوص موارد پژوهشی تشکیل پرونده پژوهشی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) جمع آوری و کنترل گزارش کار دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) مکاتبه با سامانه ایران ...