مدیران گروه های آموزشی

علیرضا سیروس مهر

مدیر گروه زراعت

غلامرضا داشاب

مدیر گروه علوم دامی

مجتبی کیخا صابر

مدیر گروه گیاه پزشکی

سید محمد احمدی

مدیر گروه صنایع غذایی

علیرضا سرگزی

مدیر گروه اقتصاد کشاورزی

مریم اله دو

مدیر گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

عبدالرحمن رحیمیان

سرپرست گروه علوم باغبانی و فضای سبز

جابر پاریاب

مدیر گروه ترویج و آموزش کشاورزی