مدیران گروه های آموزشی

علیرضا سیروس مهر

مدیر گروه زراعت

غلامرضا داشاب

مدیر گروه علوم دامی

مهدی پیرنیا

مدیر گروه گیاه پزشکی

سید محمد احمدی

مدیر گروه صنایع غذایی

علیرضا کیخا

مدیر گروه اقتصاد کشاورزی

مریم اله دو

مدیر گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

مهدی آران

سرپرست گروه علوم باغبانی و فضای سبز

حسن شهرکی

مدیر گروه ترویج و آموزش کشاورزی