گروه گیاه پزشکی

اهداف، چشم انداز و دورنما

هدف از ایجاد رشته گیاه پزشکی، تربیت افرادی است که علاوه بر داشتن معلومات علمی و فنی کشاورزی، علوم پایه گیاه پزشکی، علوم مربوط به شناخت و مبارزه با آفات و عوامل بیماری‌زای گیاهی، حفاظت محیط زیست و آنچه که امروزه کشاورزی پایدار گفته می شود را به صورت نظری و عملی بیاموزند تا بتوانند در مراکز آموزشی کشاورزی، مراکز پژوهشی (مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور)، ادارات دولتی و نیمه دولتی (جهاد کشاورزی، سازمان جنگل،ها، مراتع و آبخیزداری کل کشور، سازمان بوستان ها و فضای سبز، سازمان حفاظت محیط زیست)، بخش غیر دولتی (کلینیک های گیاه پزشکی و شرکت های توزیع کود و سم و ...) بعنوان کارشناس اجرایی و یا تحقیقاتی منشاء خدمات باشند.

براساس آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی طول دوره کارشناسی گیاه پزشکی چهار سال بوده که فارغ التحصیلان این دوره به علت وجود دوره‌های تحصیلات تکمیلی حشره‌شناسی کشاورزی و بیماری‌ شناسی گیاهی می توانند درصورت داشتن شرایط لازم تا کسب آخرین مدارج تحصیلی ادامه تحصیل دهند. از موضوعات مورد مطالعه که در دوره تحصیلات تکمیلی گروه مورد تدریس و تحقیق قرار می‌گیرند می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- بخش حشره شناسی کشاورزی: اکولوژی و کنترل بیولوژیک حشرات، فیژیولوژی و سم شناسی حشرات، ژنتیک و بیو سیستماتیک حشرات و بیوسیستماتیک کنه ها

- بخش بیماری شناسی گیاهی: قارچ شناسی و بیماری های قارچی گیاهان، ویروس شناسی و بیماری های ویروسی گیاهی، پروکاریوت های بیماریزای گیاهی، نماتودشناسی گیاهی و کنترل بیولوژیک عوامل بیماریزای گیاهی

کلید واژه ها: گیاهی پزشکی گیاه پزشکی گیاه کشاورزی بیماری دوره