کارکنان

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۱۱۴

شماره تماس داخلی:

۲۱۱۴

شهلا رضوانی
مسئول آموزش دانشکده

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۱۱۱-۱۲

شماره تماس داخلی:

----

طیبه محمودی منش
کارشناس آموزش

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۱۱۱-۱۲

شماره تماس داخلی:

----

محبوبه پارسی
کارشناس آموزش

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۱۰۷

شماره تماس داخلی:

۲۱۰۷

زینب تقی نژاد
کارشناس تحصیلات تکمیلی

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۱۱۰

شماره تماس داخلی:

۲۱۱۰

مهین بختیاری
مسئول دبیرخانه و امور بایگانی

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۱۰۰

شماره تماس داخلی:

----

حسن رزمی حاجوک
مسئول دفتر ریاست

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۱۰۲

شماره تماس داخلی:

۲۱۰۲

حسینعلی پور خسرو
کارپرداز و حسابدار

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۱۱۹

شماره تماس داخلی:

۲۱۱۹

فرشته بامری
کارشناس آزمایشگاه علوم و صنایع غذایی

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۱۰۰

شماره تماس داخلی:

۲۱۰۰

محمدطالع فراهی
انباردار

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۹۴

شماره تماس داخلی:

۲۰۹۴

مینا حجازی زاده
کارشناس کمیته منتخب

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۱۲۲

شماره تماس داخلی:

۲۱۲۲

ناهید ازبکزایی
کارشناس گروه زراعت

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۱۲۴

شماره تماس داخلی:

۲۱۲۴

محسن سوری نظامی
کارشناس گروه گیاهپزشکی

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۱۲۵

شماره تماس داخلی:

۲۱۲۵

مهسا سرگلزایی
کارشناس گروه علوم باغبانی و فضای سبز

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۱۷۲

شماره تماس داخلی:

۲۱۷۲

هانیه گرگیچ
کارشناس علوم و صنایع غذایی

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۱۷۳

شماره تماس داخلی:

۲۱۷۳

صادق گلزارنیا
کارشناس گروه علوم دامی

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۱۳۱

شماره تماس داخلی:

۲۱۳۱

ماریه میری
کارشناس گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۱۳۰

شماره تماس داخلی:

۲۱۳۰

مینا شهری
کارشناس گروه اقتصاد کشاورزی و ترویج و آموزش کشاورزی

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۱۱۵

شماره تماس داخلی:

۲۱۱۵

فاطمه مصری
کارشناس آزمایشگاه زراعت

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۱۱۶

شماره تماس داخلی:

۲۱۱۶

ساجده صابر
کارشناس آزمایشگاه تحقیقات

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۱۲۱

شماره تماس داخلی:

۲۱۲۱

شیرین نخعی
کارشناس آزمایشگاه گیاه پزشکی

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۱۲۰

شماره تماس داخلی:

۲۱۲۰

نرگس بدیع بایگان
کارشناس آزمایشگاه علوم دامی

 

شماره تماس مستقیم:

----

شماره تماس داخلی:

----

فاطمه رزم آرا
مسئول آزمایشگاه شیفت عصر

 

شماره تماس مستقیم:

----

شماره تماس داخلی:

----

عباس شهرکی فقیر
خدمات

 

شماره تماس مستقیم:

----

شماره تماس داخلی:

----