گروه ترویج و آموزش کشاورزی

اهداف، چشم انداز و دورنما

هدف از دوره کارشناسی ترویج وآموزش کشاورزی تربیت کارشناسانی است که با تکیه بر آموخته های نظری، علمی و تجارب حاصله خود در زمینه های علوم کشاورزی، تربیتی و اجتماعی بتوانند به عنوان کارشناس در مقام سرپرست،کارشناس ترویج،مروج کشاورزی و همچنین سرپرست، کارشناس و مربی آموزشی در مراکز آموزش کشاورزی و دبیرستان های کشاورزی و نظایر آن انجام وظیفه نمایند.
فارغ التحصیلان دوره ی کارشناسی ترویج وآموزش کشاورزی دارای نقش های :رهبر فنی ، آموزشگر روستایی، آموزشگر بزرگسالان، مربی آموزشی و کارشناس ترویج و آموزش کشاورزی خواهند بود. توانایی اکتسابی فارغ التحصبلان پس از طی دوره شامل: توانایی ها درانتقال نوآوریها ی سودمند کشاورزی،تهیه پروژه های اجرایی ترویجی ،مسئله یابی در روستا مشارکت در تهیه طرح جامع ترویج ، اداره ی فعالیت های ترویجی ، اداره دوره های کوتاه مدت کارآموزی و کارورزی اجرای برنامه های آموزشی کشاورزی در سطح دبیرستان و اداره عملیات آموزشی و ترویجی و نظایر آن می باشد. فارغ التحصیلان پس از طی دوره می توانند مهارت های لازم وهمچنین مبانی نظری و عملی ترویج و آموزش کشاورزی را آموزش و در جهت افزایش کمی و کیفی آگاهی های روستاییان و عشایر و دانش آموزان اقدام نمایند که به موجب آن زمینه ی لازم برای توسعه کشاورزی و عمران روستایی فراهم می گردد.

کلید واژه ها: کشاورزی آموزش کشاورزی ترویج دوره ی کارشناس آموزش