گروه زراعت

اهداف، چشم انداز و دورنما

گروه زراعت دانشکده کشاورزی طی فعالیت های علمی خود در ابعاد کارکردی و بسیاری از جنبه های علمی- پژوهشی در علوم زراعی ایران نقشی سازنده و پیشرو به عهده داشته است. این گروه هم اکنون دارای ۷ عضو هیأت علمی می باشد. نگرش آینده گروه به تولیدات زراعی متکی بر مبانی بوم سازگار تولید و جنبه های زیست محیطی مربوطه بوده و از طرفی ایجاد دیدگاه های همه جانبه و نگرشی تلفیقی در امر تولید کشاورزی است. لذا در صدد است نوعی تجمیع و آموزش بین رشته ای در گروه به عمل آید و جنبه هایی از تولیدات زراعی که متکی به حفظ منابع پایه، افزایش کارایی مصرف نهاده ها و حفاظت از محیط زیست می باشد آموزش داده شود و تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی محوریت فعالیت های آموزشی و پژوهشی این گروه قرار داده خواهد شد. بدون تردید این گروه به عنوان هسته اولیه تشکیل دانشکده کشاورزی که بسیاری از گروه های فعلی از بطن آن تأسیس شده اند بر آن است که آموزش تلفیقی و تجمع رشته هایی که از این گروه آغاز خواهد شد بتواند سرآغاز تحولی در نظام آموزش کشاورزی در این دانشکده و به تبع آن در کل کشور تعمیم دهد.

کلید واژه ها: گروه آموزش کشاورزی علمی زراعی دانشکده