آزمایشگاهها

واحدهای آزمایشگاهی و تحقیقاتی گروه علوم دامی

 

 

 

واحدهای دامپروری گروه علوم دامی

در مزرعه دانشکده کشاورزی علاوه بر واحد های فوق الذکر پرورش زنبور عسل نیز فعال است.
دارای سه سالن مجهز برای پرورش طیور در سطح آموزشی و تحقیقاتی است.

واحد پرورش طیور

دارای امکانات و تجهیزات پرورش و نگهداری ۳۰۰ راس گوسفند و بز می باشد.

واحد پرورش گوسفند و بز

دارای امکانات و تجهیزات پرورش و نگهداری ۲۰ راس گاو شیری می باشد.

واحد پرورش گاو شیری

کلید واژه ها: پرورش واحد پرورش واحد آزمایشگاه دارای راس امکانات