مطالب مرتبط با کلید واژه

آزمایشگاه


آزمایشگاهها

.title-sec-w3layouts_pvt { border-right: 5px #640404 solid; padding-right: 1em; color:#640404; } .clip-wthree { -webkit-clip-path: polygon(0 0, 100% 0, 100% 86%, 0% 100%); clip-path: polygon(0 0, 100% 0, 100% 86%, 0% 100%); } .cliptop-wthree { -webkit-clip-path: polygon(0 14%, 100% 0, 100% 86%, 0 100%); clip-path: polygon(0 14%, 100% 0, ...

آزمایشگاه ها

آزمایشگاه های فعال: آزمایشگاه بیوتکنولوژی محاسباتی و بیوانفورماتیک آزمایشگاه زراعت آزمایشگاه گیاه شناسی آزمایشگاه تحقیقات (تحصیلات تکمیلی)