آزمایشگاه ها

ردیف نام آزمایشگاه نوع خدمات کارشناس
۱ گیاهپزشکی خدمات آموزشی و پژوهشی شیرین نخعی مقدم
    برگزاری کلاسهای عملی  
    مهیا سازی کلکسیون نمونه های حشرات و کنه ها  
    مهیا سازی هرباریوم نمونه های خشک شده بیماریهای گیاهی  
    تشریح نمونه های حشرات  
    تهیه محیط کشت  
    کاشت نمونه های بیماریهای گیاهی  
    اتوکلاو و استریل کردن محیط کشت و ظروف  
    آموزش روشهای جمع آوری حشرات و بندپایان زیان آور  
    آموزش جمع آوری و جداسازی نماتدهای بیمارگر گیاهی  
    آموزش نحوه جمع آوری نمونه های خاکزی با قیف برلیز  
    شناسایی نمونه حشرات، کنه ها و نماتدهای بیمارگر گیاهی  
    شناسایی نمونه های بیماریهای گیاهی  
    آموزش انجام آزمونهای سم شناسی و شیمیایی  

کلید واژه ها: نمونه نمونه حشرات گیاهی بیماریهای گیاهی آموزش حشرات