مطالب مرتبط با کلید واژه

آموزش


گروه زراعت

اهداف، چشم انداز و دورنما گروه زراعت دانشکده کشاورزی طی فعالیت های علمی خود در ابعاد کارکردی و بسیاری از جنبه های علمی- پژوهشی در علوم زراعی ایران نقشی سازنده و پیشرو به عهده داشته است. این گروه هم اکنون دارای ...

گروه ترویج و آموزش کشاورزی

اهداف، چشم انداز و دورنما هدف از دوره کارشناسی ترویج وآموزش کشاورزی تربیت کارشناسانی است که با تکیه بر آموخته های نظری، علمی و تجارب حاصله خود در زمینه های علوم کشاورزی، تربیتی و اجتماعی بتوانند به عنوان کارشناس در مقام ...

آزمایشگاه ها

.am20 th { border: 1px solid black; } .am20 td { border: 1px solid black; } .am20 th, td { ...