آزمایشگاه ها

آزمایشگاه های فعال:

آزمایشگاه بیوتکنولوژی محاسباتی و بیوانفورماتیک
آزمایشگاه زراعت
آزمایشگاه گیاه شناسی
آزمایشگاه تحقیقات (تحصیلات تکمیلی)

کلید واژه ها: آزمایشگاه فعال بیوتکنولوژی محاسباتی بیوانفورماتیک زراعت