مطالب مرتبط با کلید واژه

زراعت


اعضای هیأت علمی

.d-grid { display: grid; } .w3l-teams-28-main .grid-col-2 { grid-template-columns: 1fr 1fr; } .w3l-teams-28-main .grid-col-3 { grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr; } .w3l-teams-28-main .grid-col-4 { grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr 1fr; } ...

آزمایشگاه ها

آزمایشگاه های فعال: آزمایشگاه بیوتکنولوژی محاسباتی و بیوانفورماتیک آزمایشگاه زراعت آزمایشگاه گیاه شناسی آزمایشگاه تحقیقات (تحصیلات تکمیلی)