کارکنان

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۱۲۲

شماره تماس داخلی:

۲۱۲۲

ناهید ازبکزایی
کارشناس گروه زراعت

 

شماره تماس مستقیم:

۰۵۴-۳۱۲۳۲۱۱۵

شماره تماس داخلی:

۲۱۱۵

فاطمه مصری
کارشناس آزمایشگاه زراعت