ارتباط با گروه

نشانی

زابل،جاده بنجار،دانشگاه زابل،دانشکده کشاورزی

شماره تماس

۰۵۴-۳۱۲۳۲۱۲۲

پست الکترونیک

asirousmehr@uoz.ac.ir