اعضای هیئت علمی

محمدرضا اصغری پور

استاد تمام

توحید باقرپور

استادیار

عیسی خمری

استادیار

مهدی دهمرده

دانشیار

محمود رمرودی

دانشیار

اسماعیل سید آبادی

استادیار

علیرضا سیروس مهر

دانشیار

احمد قنبری

استاد تمام